Dịch vụ

Các mức phí và Quyền lợi

3:37 - 21/12/2018 2.141 lượt xem

I. GÓI CHĂM SÓC Mức phí chăm sóc toàn diện 1 Phòng 01 người 16.000.000 đồng/tháng (tạm thời hết) 2 Phòng 02  người 15.000.000 đồng/tháng 3 Phòng 04 người 10.000.000 đồng/tháng Chi phí phát sinh (nếu có) 1 Ăn qua sonde 1.000.000 đồng/tháng 2 Mở khí nội quản 1.500.000 đồng/tháng 3 Chăm sóc các ổ […]

Chi tiết